Bộ chuyển đổi dòng điện

...
...

Nanoampere
1000000000
Microampere
1000000
Milliampere
1000
Ampe
1
Kiloampere
10-3
Megaampere
10-6
Gigaampere
10-9

Abampere
0,1
Coulomb mỗi giây
1

Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.