Buộc chuyển đổi

...
...
Nanonewton
1000000000
Micronewton
1000000
Millinewton
1000
Newton
1
Khác
10-3
Meganewton
10-6
Giganewton
10-9
Dyne
100000
Poundal
7,23
Joule mỗi mét
1
Pascal trên Mét vuông
1
Kilopond
0,1
SthèNe
10-3
Kip
2,25×10-4
Lực lượng kg
0,1
Ton-Force
1,02×10-4
Pound-Force
0,22
Lực tấn ngắn
1,12×10-4
Long Ton-Force
10-4
Ounce-Force
3,6
Gravet-Force
101,97
Milligrave-Force
101,97
Grave-Force
0,1
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.