Lực nam châm

...
...

Ampere Turn
1
Gilbert
1,26
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.