Cường độ từ trường

...
...

Ampe mỗi mét
79,58
Ampe-Turn trên mỗi mét
79,58
Oersted
1
Gilbert trên mỗi mét
100

Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.