Công cụ chuyển đổi âm lượng

...
...

Hệ mét

Km³
10×10-13
10-3
Hl
0,01
Decalitre
0,1
Dm³
1
Lít
1
Dl
10
Cl
100
Cm³
1000
Ml
1000
Mm³
1000000
µL
1000000

Chất lỏng / khô của Hoàng gia Anh

Thùng
0,01
Bushel
0,03
Peck
0,11
Gallon
0,22
Quart
0,88
Panh
1,76
Ounce chất lỏng
35,2

tiếng Nhật

Koku
0,01
Đến
0,06
Sho
0,55
Đi
5,54

Đo chất lỏng của Hoa Kỳ

Chân Acre
8,11×10-7
Sân khối
1,31×10-3
Thùng
0,01
Chân khối
0,04
Gallon
0,26
Quart
1,06
Panh
2,11
Mang
8,45
Ounce chất lỏng
33,81
Inch khối
61,02
Fluid Dram
270,51
Tối thiểu
16230,73

Đo khô của Hoa Kỳ

Thùng
0,01
Bushel
0,03
Peck
0,11
Gallon
0,23
Quart
0,91
Panh
1,82
Mang
7,26
Ban chân
0,42

Nấu ăn (Hoa Kỳ)

Cốc
4,23
Muỗng canh
67,63
Teaspoon
202,88

Nấu ăn (Số liệu)

Muỗng canh
66,67
Teaspoon
200
Đo gia vị
1000
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.