Bộ chuyển đổi liều lượng tương đương

...
...

Sievert
1
Millisievert
1000
Microsievert
1000000

Người đàn ông tương đương RöNtgen
100
Millirem
100000

Chụp X quang nha khoa
200000
Liều lượng bức xạ nền cá nhân trung bình mỗi giờ
4347826,09
Độ nguy hiểm của lõi lò phản ứng sau thảm họa Chernobyl mỗi giờ
3,33×10-3
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.