Công cụ chuyển đổi lưu trữ dữ liệu

...
...

Bit
1024
Nibble
256
Kilobit
1
Megabit
9,77×10-4
Gigabit
9,54×10-7
Terabit
9,31×10-10
Petabit
9,09×10-13
Thoát
8,88×10-16

Byte
128
Kilobyte
0,13
Megabyte
1,22×10-4
Gigabyte
1,19×10-7
Terabyte
1,16×10-10
Petabyte
1,14×10-13
Exabyte
1,11×10-16
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.