Bộ chuyển đổi liều lượng hấp thụ

...
...

Màu xám
1
Joule của bức xạ ion hóa bằng một kg vật chất
1

Rad
100
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.