Công cụ chuyển đổi điện dung

...
...

Farad
1
Decafarad
0,1
Hectofarad
0,01
Kilofarad
10-3
Megafarad
10-6
Gigafarad
10-9
Terafarad
10×10-13
Petafarad
10-15
Exafarad
10-18
Zettafarad
10-21
Yottafarad
10-24

Decifarad
10
Centifarad
100
Millifarad
1000
Microfarad
1000000
Nanofarad
1000000000
Picofarad
1012
Femtofarad
1015
Attofarad
1018
Zeptofarad
1021
Yoctofarad
1024

Coulomb mỗi Volt
1
Abfarad
10-9
Statfarad
8,99×1011
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.