Bộ chuyển đổi độ dẫn điện

...
...

Nano
1000000000
Microsiemens
1000000
Millisiemens
1000
Siemens
1
Kilosiemens
10-3
Megasiemens
10-6
Gigasiemens
10-9

Mho
1
Ampe trên Volt
1

Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.