Từ thông

...
...

Nanoweber
1000000000
Microweber
1000000
Milliweber
1000
Weber
1

Volt giây
1
Mét vuông Tesla
1
Maxwell
100000000
Gauss Square Centimet
100000000

Lượng tử từ thông
4,84×1014
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.