Bộ chuyển đổi điện tích

...
...

Nanocoulomb
1000000000
Microcoulomb
1000000
Millicoulomb
1000
Coulomb
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
Milliampere-Hour
0,28
Ampere-Hour
2,78×10-4
Faraday
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Phí cơ bản
6,24×1018

Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.