Bộ chuyển đổi điện cảm

...
...

Nanohenry
1000000000
Microhenry
1000000
Millihenry
1000
Henry
1
Kilohenry
10-3
Megahenry
10-6
Gigahenry
10-9

Abhenry
1000000000
Weber Per Ampere
1

Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.