Bộ chuyển đổi tiềm năng điện

...
...

Nanovolt
1000000000
Microvolt
1000000
Millivolt
1000
Volt
1
Kilovolt
10-3
Megavolt
10-6
Gigavolt
10-9

Watt trên mỗi Ampe
1
Abvolt
100000000
Statvolt
3,34×10-3

Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.