Bộ chuyển đổi năng lượng

...
...

Hệ mét

KWh
2,78×10-7
MJ
10-6
KJ
10-3
J
1
Ws
1
EV
6,24×1018

Anh / Mỹ

Quad
9,48×10-19
Therm
9,48×10-9
đơn vị đo nhiệt độ Anh
9,48×10-4
Foot-Pound
0,74

Khác

Kcal
2,39×10-4
Cal
0,24
Thermie
2,39×10-7
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.