Công cụ chuyển đổi mức tiêu thụ nhiên liệu

...
...

Hệ mét

Lít mỗi km
2,35
Lít trên 10 km
23,52
Lít trên 100 km
235,21
Kilômét trên lít
0,43

CHÚNG TA.

Các hình ảnh được nhìn thấy là đại diện duy nhất
1
Gallon mỗi 100 Miles
100

người Anh

Các hình ảnh được nhìn thấy là đại diện duy nhất
1,2
Miles Per Lít
0,26
Gallon mỗi 100 Miles
83,27
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.